Integritetspolicy / Personuppgiftsbehandlning

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Trällekilla Ridklubborganisations nummer 846501-9712Lilla Trällekilla, Lyngby 791, 247 99 Genarp(nedan kallad föreningen)är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

 • – Hantering av medlemskap i föreningen 

 • – Föreningsadministration 

 • – Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

 • – Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

 • – Licenshantering 

 • – Ansökan om bidrag 

 • – Sammanställning av statistik och uppföljning 

 • – Utbildningar arrangerade av föreningen 

 • – Kontakt med medlem 

 • – Besök på vår hemsida 

 • – Publicering av material på hemsida och sociala medier 

 • – Tillträdesförbud (om tillämpligt) 

 • – Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling 

Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen 

Avtal 

Föreningsadministration 

Avtal 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

Avtal 

Licenshantering 

Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

Avtal 

Ansökan om bidrag 

Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning 

Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen 

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke 

Kontakt med föreningen 

Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida 

Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Intresseavvägning och ibland samtycke 

 

Tillträdesförbud 

Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan 

Rättsligförpliktelse 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

 Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 • – Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 • – Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

 • – Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 

 • – Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 

 • – Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 • – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 • – Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se 

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. 

 

Vår webbplatsadress : https://www.trallekillark.se

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.