Alkohol- och drogpolicy för Trällekilla Ridklubb

Bakgrund

Trällekilla Ridklubb är en ideell klubb med ambitionen att skapa en positiv stämning där både hästens och ryttarens välbefinnande sätts i centrum. Ridning är en inkluderande idrott där alla får vara med oavsett kunskaps- och ambitionsnivå. Vi vill ge våra medlemmar ökad kunskap om idrott och hälsa och hur man som aktiv idrottare ska vara mån om sig själv och andra. Ridning är förutom en fysiskt krävande sport också ett fritidsintresse där mycket av tiden går åt till aktiviteter vid sidan om såsom skötsel av hästar, utrustning och stallmiljö. Säkerheten är ständigt i fokus. Det är därför viktigt att man som ryttare har kunskap om hur man på bästa sätt tar hand om sig själv såväl när det gäller kost, vila och fysisk aktivitet. Att ha en sund inställning till alkohol och nolltolerans mot droger är en del i detta, och hur ledare och äldre aktiva uppträder har stor betydelse och ger vägledning för barn och ungdomar hur de ska uppträda. Ett led i arbetet är att ha en gemensam alkohol- och drogpolicy där klubbens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med ungdomssektionen antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom områdena alkohol och droger.

Alkoholpolicy

Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang, samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Klubben accepterar inte att ungdomar under 20 år dricker alkohol på anläggningen eller vid aktivitet kopplad till klubbens verksamhet. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för medlemmarna. En av ledarnas viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme och alla ledare ska därför avstå från alkoholkonsumtion i anslutning till uppdrag som ledare.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol eller vid misstanke om alkoholproblem gör vi på följande sätt:

  • samtal med berörd och kontakt med föräldrarna om det rör ungdomar under 18 år,
  • vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter,
  • erbjuder hjälp och stöttning,
  • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från all tävlingsverksamhet och ungdomsledaruppdrag.

Tobak

Trällekilla Ridklubb är en rökfri anläggning och förhåller sig till gällande tobakslag. Rökning är förbjuden på hela anläggningen, även utomhus utom på särskilt angiven plats. Klubben tillåter inte att ungdomar under 18 år röker på anläggningen eller i samband med aktiviteter där ungdomen är klubbens representant.

Narkotika och doping

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Dopning omfattas av svensk dopningslagstiftning och alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler. Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar använder narkotika eller dopingpreparat gör vi enligt följande:

  • samtal med berörd och kontakt med föräldrarna om det rör ungdomar under 18 år,
  • kontakt med sociala myndigheter och polis,
  • utifrån ovan tas sedan beslut om eventuella konsekvenser.

Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs

Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs åvilar samtliga som direkt och indirekt berörs av dessa regler. Ansvaret är således medlemmarnas, unga och vuxna, men även föräldrars gemensamma ansvar. Med detta ansvar följer även en skyldighet att agera i enlighet med dessa regler. Ansvaret för att genomföra de ovan nämnda åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar styrelsen och ungdomssektionen. För att få tyngd och hållbarhet i denna policy kommer den att redovisas vid årsmöten, gemensamma träffar och utbildningar samt redovisas på klubbens hemsida.

Styrelsen Trällekilla Ridklubb

Ungdomssektionen Trällekilla Ridklubb